فرزاد بابائی

چهار شنبه 13 مرداد 1400

نام: فرزاد بابائی
دانشکده: کشاورزی
گروه: زراعت و اصلاح نباتات
مرتبه علمی: مربی
آدرس ایمیل: f a r z a d f a r z a d b @ y a h o o . c o m


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات گیلان ایران 1396
دکترا کشاورزی علوم و تحقیقات تهران ایران 1393
کارشناسی ارشد کشاورزی-زراعت اصفهان ایران 1377

 •  
  • دروس ارائه شده
  •  
  • سوابق اجرایی
  •  
  • جوایز و افتخارات
  •  
  • تالیف و ترجمه
  •  
  • مقالات در نشریات
  •  
  • تحقیقات
 •  
عنوان 
مکان تشکیل 
شماره کلاس 
روزها 
ساعت تشکیل 
مقطع 
تنش های محیطی در گیاهان زراعیدانشکده604یکشنبه12کارشناسی ارشد
تنظیم کننده های رشد گیاهیدانشکده602شنبه10کارشناسی ارشد
تکنولوژی بذردانشکده603دوشنبه11کارشناسی ارشد
روش تحقیق جبرانی دانشکده601سه شنبه12کارشناسی ارشد
زراعت تکمیلیدانشکده519دوشنبه12کارشناسی ارشد
زراعت غلاتدانشکده603سه شنبه8کارشناسی ارشد
سمیناردانشکده5204 شنبه16کارشناسی ارشد
طرح آزمایشات تکمیلیدانشکده518سه شنبه14کارشناسی ارشد
فیزیولوژی گیاهان زراعیدانشکده519یکشنبه12کارشناسی ارشد
مباحث نوین در زراعتدانشکده520شنبه16کارشناسی ارشد
اکولوژی تولید گیاهان زراعیدانشکده6013 شنبه16-18دکترا
اکولوژی سیستم های زراعت مخلوطدانشکده518چهارشنبه14دکترا
اکولوژی سیستم های زراعی دانشکده6014 و 5 شنبه ها10-12دکترا
تغذیه گیاهان زراعیدانشکده517دوشنبه10دکترا
تنش های محیطیدانشکده605دوشنبه10دکترا
روش تحقیق و مقاله و رساله نویسی پیشرفتهدانشکده6024 و 5 شنبه ها10-12دکترا
زراعت تکمیلیدانشکده520چهارشنبه8دکترا
فیزیولوژی بذردانشکده606شنبه11دکترا
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
مدیر گروهگروه کشاورزیمهر 1388مهر 1390
عنوان 
سال 
توجه به افزایش توان مدیریتی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص ارتقاء بهره وری در مدیریت” بحران زیست محیطی“ 1386
بررسی جنبه های دارویی، زراعی وسازگاری اقلیمی گیاه صبر برای برخی از مناطق خشک و نیمه خشک کشور1386
مروری بر اهمیت و جایگاه گیاهان دارویی و چالشهای فراروی آن در ایران1386
بررسی کارایی علف کش های دو منظوره ی شوالیه مخلوط با علف کش های تاپیک و گرانستار در کنترل علف های هرز مزارع گندم1387
تحلیل رابطه ی بین آگاهی بوم شناختی زنان کشاورز بندرانزلی با معیارهای کشاورزی پایدار1387
بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری کشاورزی پایدار کم نهاده در کشت آبی توسط گندم کاران استان سیستان و بلوچستان1387
ترویج دانش بومی گیاهان دارویی و راهکارهای حفظ و بهره برداری از این گیاه1387
حذف آلاینده رنگی متیلن بلو از آب مورد استفاده در کشاورزی توسط پوست پرتغال به منظور استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی1387
ارزیابی ویژگی های کمی و کیفی فاضلاب صنعتی صنایع سلولزی و خمیر کاغذ و روش های تصفیه آن1387
ارزیابی میزان ضایعات چوب با تاکید بر اندازه گیری تنش در درختان سرپا در منطقه هراز 1387
فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کشاورزی در چشم انداز ایران 14041388
نانو تکنولوژی و توسعه پایدار صنایع کشاورزی و دام و طیور در چشم انداز ایران14041388
نقش، اهمیت وجایگاه دانش بومی زنان روستایی در توسعه پایدار کشاورزی1388
نقش آموزش مدیریت تلفیقی آفات (IPM) برای بهره برداران نظام های زراعی در جهت توسعه پایدار کشاورزی1388
اثر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت(Zea mays L.) سینگل کراس 704 تحت تاثیر کاربرد کاهنده های تعرق1396
The role of gibberellic acid and zinc sulfate on biochemical performance relate to drought tolerance of white bean under water stress1396
بررسی مقاومت به خشکی ارقام سویا با تاکید بر شاخص های فیزیولوژیکی رشد و چگونگی تغییرات خصوصیات کمی و کیفی دانه سویا (Glycine max) در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی1396
ارزیابی تحمل به خشکی تعدادی ژنوتیپ گندم و جو در مراحل فنولوژیکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد با تأکید بر شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در استان ايلام1396
تاثیر کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد1396
عنوان 
ناشر 
سال 
نوع اثر 
مدیریت علف های هرز (شناسایی، فیزیولوژی وکنترل )دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام1390تالیف
مدلسازی اکولوژیکیدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام1392تالیف
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
مقایسه ژنوتیپ های گندم نان بر اساس شاخص های تحمل به خشکیمجله یافته های نوین کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک13861 
تحلیل عوامل موثر بر پایداری کشاورزی و دانش بومی برنجکاران در بین زنان شالیکار بندر انزلیمجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز13878 
تعیین صفات موثر در افزایش عملکرد ارقام گندم نان تحت شرایط متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه آماری چند متغیرهمجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز13875 
تعیین صفات موثر در افزایش عملکرد در پنج رقم گندم نان تحت شرایط تنش خشکیمجله پژوهش در علوم زراعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی13885 
غربالگری و ارزیابی اثر پذیری محیطی تجمع عناصر آهن، روی، مس و منگنز در دانه نخودمجله یافته های نوین کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک13881 
ارزیابی توان چند گونه زراعی در کاهش آلودگی خاک به فلز سنگین کادمیومفصنامه علمی-پژوهشی ،زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد کرج139131-14
بررسی سازگاری اکوفیزیولوژیکی و مقایسه عملکرد برخی ژنوتیپ های گندم تحت شرایط آبی و دیم در استان ایلامفصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران13921 
اثر محلول پاشی متانول و آسکوربیک اسید بر محتوی نسبی آب در برگ، پتانسیل اسمزی، دمای پوشش گیاهی و خصوصیات کیفی دانه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.)فصلنامه تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران13941 
اثر سطوح کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت(Zea mays L.) سینگل کراس 704 تحت تاثیر کاربرد کاهنده های تعرقنشریه علمی-پژوهشی بوم شناسی کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد139912 
The study of seed yield stability and drought tolerance indices of bread wheat genotypes under irrigation and non-irrigation conditionJournal of biological Science20083811-844
Effect of Foliar Application of Methanol and Ascorbic acid on Physiological Characteristics and Yield of Peanut (Arachis hypogaea L.)ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY20148 
The role of gibberellic acid and zinc sulfate on biochemical performance relate to drought tolerance of white bean under water stressCellular and Molecular Biology20191 
عنوان 
ارزیابی تحمل به خشکی تعدادی ژنوتیپ گندم و جو در مراحل فنولوژیکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد با تأکید بر شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در استان ايلام
ارزیابی سازگاری محیطی تعدادی ژنوتیپ گندم در ایلام
بررسی پایداری عملکرد و مقاومت به خشکی ارقام بومی و اصلاح شده گندم نان درشرایط آب و هوای استان ایلام
بررسی راهکارهای آموزشی ترویجی مدیریت کاهش ضایعات گندم برای مقابله با در بین خشکسالی گندمکاران استان ایلام
بررسی سازگاری اکوفیزیولوژیکی و مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام و لاین های گندم تحت شرایط آبی و دیم در استان ایلام
بررسی عوامل موثر در جذب اعضاء ( جوانان ، داوطلبان و امداد گران) در سطح استان ایلام
بررسی موانع اجتماعی و اقتصادی تعادل دام و مرتع در استان ایلام
غربالگری و ارزیابی اثر پذیری محیطی تجمع عناصر آهن، روی، مس و منگنز در دانه نخود
 

بازدید: 2250

سیناکا کلیه حقوق این پایگاه متعلق به فرزاد بابائی می‌باشد.